Conference program

Aktualizovaný program nájdete v sekci DOKUMENTY pod záložkou ORGANIZÁCIA x

 


               ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE             

University of Žilina

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

KATEDRA SPOJOV

Department of Communications

 

 

 

 

POSTPOINT 2017

„STRATEGY, BUSINESS AND INNOVATION“

 

 

 

 

Conference Program

 

Žilina, Slovakia, 23. – 24. október 2017


Postpoint 2017 - Conference Program

 

 

Monday, October 23, 2017

 

Assembly Hall, Hotel Holiday Inn, Žilina

 

8.00 – 12.00  Registration - Assembly Hall, Hotel Holiday Inn, Žilina

 

Opening Ceremony

  1. 00 – 9.30

Privítanie, INTERCESSION

Čorejová Tatiana – Rector

Kremeňová Iveta – Department of Communications

University of Žilina, SK

University of Žilina, SK

 

General Talks of the Day

9.30 – 12.00

Chairperson: Kremeňová Iveta

Diskusia, Disscusion

1.   Vybrané témy poštovej politiky do roku 2021

(Selected topics of postal politics until 2021)

Jarmila Brichtová - riaditeľka odboru poštových služieb, Sekcia elektronických

komunikácií a poštových služieb

Director of the Postal Services Department, Dep. of Electronic Communications and Postal Services

        Ministerstvo dopravy a

                          výstavby SR

Ministry of transport and construction of the Slovak republic, SK

2.   Inovácie v technológiách moderného spracovania a dodania balíkov na Slovenskej poste

 (Innovations of technologies in modern processing and delivery of packages at Slovak Post)

Kapusta Peter  - riaditeľ úseku prevádzky

                          Director of the section of operation

 Slovenská pošta, a.s.

3.   Produktová inovace v balíkovém portfoliu České pošty.

(Product innovation in the parcel portfolio of Czech Post.)

Lukáš Rampas - riaditeľ sekcie produktový marketing

                          Product marketing director 

 Czech Post, s.p.,ČR

 

Diskusia, Disscusion

 

 

Coffee-Break: 12.00 -12.30

 

 

 

 

 

 

General Talks of the Day

12.30 – 14.00

 

4.   SmartHome – Ako Telekom hľadá ďalšie možnosti pre rast

(SmartHome - As Telekom looks for more growth opportunities)

Rudolf Klein - špecialista vývoja produktov a služieb

                      Product and service development specialist

 Slovak Telekom, a.s.

           

5.   Alternatívne modely nákladovej alokácie v regulovaných odvetviach, najmä poštovom sektore.

(Alternative cost allocation models in regulated industry sectors, especially in the postal sector)

Ivo Doležal                                                                                   PwC Slovakia, SK

 

 

 

Lunch – Break: 14.00 – 15.00

 

 

Panel Discussion

15.00 – 17.00

Chairperson: Doležal Ivo

panel Speakers:

 

1.   Róbert Gálik

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská pošta a.s.

Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer, Slovenská pošta, a.s.

 

2.   Martin Elkán

generálny riaditeľ, Česká pošta, s.p, v zastúpení

Vít Bukvic, riaditeľ divízie poštovej prevádzky a logistiky

General Director, Česká pošta, s.p, represented by

Vit Bukvic, Director of the Postal Operations and Logistics Division

 

3.   Tatiana Čorejová

rektorka, Žilinská univerzita v Žiline

Rector, University of Žilina

 

 

4.   Jarmila Brichtová

 

 

riaditeľka odboru poštových služieb,

Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, MDaV SR

Director of the Postal Services Department,

Department of Electronic Communications and Postal Services, MDaV SR

 

5.   Ján Fľak

podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Vice-Chairman of the Office for the Regulatory Authority for Electronic Communications and Postal Services

 

Session THEME 1:

Tradičné poštové služby a ich budúcnosť

TRADITIONAL POSTAL SERVICES AND THEIR FUTURE

Súčasné globálne trendy na trhu klasických poštových služieb ukazujú pokles objemu listov, stále ide o profitabilný segment, avšak marže neustále klesajú, vyvstáva tak otázka dlhodobej udržateľnosti a možnosti financovania tradičných poštových služieb do budúcna (problematika univerzálnej služby. Vzniká dilema: komerčné ciele vs. verejný záujem/sociálna zodpovednosť štátom vlastnenej pošty (redukcia nákladov a veľkosti poštovej siete alebo finančná podpora štátom?).

Current global postal market trends show a decline in the volume of letters, it is still a profitable segment, but the margins are constantly declining, thus raising the issue of long-term sustainability and the possibility of financing traditional postal services in the future (universal service issues. interest / social responsibility of state-owned mail (reduction of costs and size of the postal network or financial support to the state?).

Session THEME 2:

Nové perspektívne trhy pre poštu:

Diverzifikácia a inovácia sú nástrojom tradičných poštovných operátorov na prežitie - prieskumy ukazujú, že globálne už viac ako 50% príjmov pôst tvoria balíky a nepoštové služby:

a) Ako inovovať tradičné poštové služby? – hybridná pošta, eCommerce, logistické zákaznícke riešenia na mieru, apod.

b) Ako môže pošta uspieť na iných trhoch? - telekomunikácie, finančné služby, eGovernment, apod.

Diversification and innovation are a tool for traditional postal operators to survive - surveys show that over 50 % of the post revenue are packages and non-postal services:

a) How to upgrade traditional postal services? - hybrid mail, eCommerce, tailor-made logistics solutions, etc.

b) How can post succeed in other markets? - telecommunications, financial services, eGovernment,

 

Coffee-Break: 17.00 -17.30

 

 

Social Evening - POSTPOINT 2017

Hotel HOLIDAY INN, Žilina: 19.00

 

POSTPOINT 2017Conference Program

Tuesday, September 24, 2017

 

Assembly Hall, Hotel Holiday Inn, Žilina

 

 

Conference Presentations

9.30 – 11.00

Chairperson: Kremeňová Iveta

1.   Rozvojové aktivity poštovej karty Slovenskej pošty

(Development activities of postal card of Slovak Post)

Roman Slivka, Michal Grofčík – Úsek pobočkovej siete a retailoveho predaja

Section of the branch network and retail sales

         Slovenská pošta, a.s.

2.    Oslovujme ty, kteří pro nás budou pracovat za 10 let (Let's reach those who will work for us in 10 years!)

Ivan Feninec - riaditeľ úseku riadenia ľudských zdrojov

Director of Human Resources Management

       Česká pošta, s.p., ČR

3.   Vplyv nariadenia o cezhraničnom doručovaní Balíkov na poštový trh v Slovenskej republike

(Impact of the cross-border parcel delivery regulation on the postal market in the Slovak Republic)

Ján Fľak, Jozef Fabuš -Úrad pre reguláciu elektronických a poštových služieb

Regulatory Authority for Electronic Communications and Postal Services

4.   The impact of a postal service concept on the efficiency of main sorting center 

 

Momčilo Dobrodolac - Faculty of Transport and Traffic Engineering

Diskusia, Disscusion

 

University of Belgrade, Serbia

     

Coffee break: 11.00 – 11.30

 

Conference Presentations

11.30 – 13.00

Chairperson: Kremeňová Iveta

5.   Stimulace přeshraničního elektronického obchodu s důrazem na přeshraniční doručovaní balíku v rámci EU

(Stimulation of cross-border e-commerce with emphasis on cross-border delivery within the EU)

Libor Švadlenka - Dekan, Dopravní fakulta Jana Pernera

Dean, Transport faculty of Jan Perner

     University of Pardubice, CZ

6.   Inteligentná poštová schránka 

(Smart mailbox)

Vaculík Juraj, Otto Ivan, Patrik Ivan

-      FPEDAS, Katedra spojov

Department of communications

    Žilinská univerzita v Žiline

 

7.    Partnerstvo podnikovej praxe pri naplňovaní vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania na Katedre spojov

(Partnership of corporate practice in fulfilling the internal quality assurance system of education at the department of communications)

 

Mária Rostášová, Margita Majerčáková,

J. Fľak

-   FPEDAS, Katedra spojov

Department of communications

  Žilinská univerzita v Žiline

8.   Postal Visio 2020 – moderné doručovanie                                                                  

Iveta Kremeňová                                                   Žilinská univerzita v Žiline

-      FPEDAS, Katedra spojov

Department of communications

 

Diskusia, Disscusion

 

       

Closing Speech and End of the Conference POSTPOINT 2017

Lunch Break: 13.00 – 14.00

 

 


Tuesday, September 24, 2017

 

Assembly Hall, Hotel Holiday Inn, Žilina - Parallel section

 

 

Conference Presentations

9.30 – 11.00

Chairperson: Paďourová Anna

1.      Lokálna verifikácia používaných podielov rozlišujúcich znakov poštových zásielok pri meraní end to end

(Local verification of used shares of distingiusing signs of the postal items in end to end measurement)

Veronika Achimská

Žilinská univerzita v Žiline

2.      Knowledge management, nástroj strategického riadenia

(Knowledge management, a strategic management tool)

Jana Beňušová

University of Žilina

3.      Problém hodnotenia koncentrácie trhu

(On the problem of market concentration evaluation)

Tatiana Čorejová, Alexandra Rovňanová, Marek Valica, Ján Fľak

 

Žilinská univerzita v Žiline

4.      Direct mail a jeho využitie v poštových službách

(Direct mail and its use in postal services)

Juraj Fabuš, Viktória Fabušová

Žilinská univerzita v Žiline

5.      Spokojnosť zákazníka v logistika

(Customer satisfaction in logistics)

Milan Gajdoš

Žilinská univerzita v Žiline

6.      Postal services monetization options

Milan Gajdoš, Iveta Kremeňová

University of Žilina

7.      Inovácia produktov a služieb pošty

(Innovation of post products and services)

Milan Gajdoš, Iveta Kremeňová

Žilinská univerzita v Žiline

Coffee break: 11.00 – 11.30

 

Conference Presentations

11.30 – 13.00

Chairperson: Paďourová Anna

8.      Digital enterprise

Tatiana Genzorová, Natália Stalmašeková

University of Žilina

9.      Manažment rizík na Slovensku a v zahraničí

(Risk management in Slovakia and abroad)

Martina Kováčiková

Žilinská univerzita v Žiline

10.   Komparácia služieb národných poštových operátorov krajín vyšehradskej štvorky

(Compatibility of the national postal operators´ services in the Visegrad group)

        Iveta Kremenňová, Juraj Fabuš, Milan Gajdoš

Žilinská univerzita v Žiline

11.   Moderné vzdelávanie pre 21. storočie

12.   (Modern education for the 21st century)

Iveta Kremeňová, Milan Gajdoš

Žilinská univerzita v Žiline

12.   Teoretické východiská súčasného stavu vo vzdelávaní na Slovensku

  (Theoretical background of the current state of education in Slovakia)

Iveta Kremeňová, Juraj Fabuš

Žilinská univerzita v Žiline

13.   Analýza súčasného stavu regulácie univerzálnej poštovej služby vo vybraných európskych krajinách a na Slovensku

(Analysis of current situation of regulation universal postal service in selected countries of European Union and in the Slovak Republic)

Mária Matúšková

Žilinská univerzita v Žiline

14.   Hodnotenie spokojnosti zákazníkov so službami Slovenskej pošty, a.s. v okrese Námestovo a Dolný Kubín

(Evaluation of customer satisfaction with postal services comapany Slovak Post, plc. in Námestovo and Dolný Kubín districts)

Anna Paďourová, Lucia Michňová, Anna Červená

Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

Closing Speech and End of the Conference
POSTPOINT 2017

 

Lunch Break

13.00 – 14.00