Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
Roman Knap
Roman Knap
Generálny riaditeľ Českej pošty, s.p., panelová diskusia
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade
Patrik Bohm
Patrik Bohm
Žilinská univerzita v Žiline
Jozef Fabuš
Jozef Fabuš
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Inna Zelenská
Inna Zelenská
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Iveta Kremeňová
Iveta Kremeňová
Žilinská univerzita v Žiline
Lukáš Rampas
Lukáš Rampas
Česká pošta, s.p.
Ivan Feninec
Ivan Feninec
Česká pošta, s.p.
Mariana Strenitzerová
Mariana Strenitzerová
Žilinská univerzita v Žiline
Dagmar Cagáňová
Dagmar Cagáňová
STU MTF Trnava
Miloslav Žirko
Miloslav Žirko
Slovak Telekom, a.s., Customer Solutions
Marián  Krivosudský
Marián Krivosudský
EVROFIN SK, Sales director

Viac informácií

História

 

Z histórie POSTPOINTU


Stretnutie zástupcov poštových správ a univerzít bolo organizované prvýkrát v roku 1996. Vtedy sa stretli v priestoroch  Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline zástupcovia Katedry spojov, Slovenskej pošty, š.p. s vedúcimi pracovníkmi Nemeckej pošty, a.s. Zástupcovia Nemeckej pošty, a.s. prišli na základe nášho pozvania, aby nám odovzdali skúsenosti z poštovej prevádzky a nadviazali nové kontakty so zástupcami Slovenskej pošty, š.p. a Žilinskej univerzity. Nasledovali študijné pobyty pracovníkov katedry a študentské praxe u partnerských organizácií, ktoré pokračujú až do súčasnosti a spolupráca sa rozšírila aj na iné oblasti.
Už pri prvom stretnutí sa ukázala potreba výmeny ďalších skúseností a informácií medzi zástupcami poštových správ ale i pedagogickými a vedecko-výskumnými pracovníkmi univerzít. Od roku 1997 sa teda začala pravidelná spolupráca nadväzujúca na predchádzajúce obdobie, ale už nie len vo forme komorných stretnutí či študijných pobytov a stáži, ale na úrovni medzinárodnej vedeckej konferencie nazvanej POSTPOINT, konajúcej sa v dvojročných intervaloch.

Hneď druhý ročník stretnutia zástupcov poštových správ pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít POSTPOINT´97 bol zameraný na rozširovanie medzinárodnej spolupráce, transfer know-how a hľadanie spoločných ciest zabezpečovania kvality riadenia v pošte a stal sa symbolickým bodom na ceste do Európskeho poštového domu.  Účasť na konferencii za rozšírila aj o ďalšie poštové správy a univerzity, kde okrem pôvodných partnerov z Nemeckej pošty, Slovenskej pošty, š. p. a Žilinskej univerzity sa na tomto ročníku zúčastnili aj zástupcovia Maďarskej pošty, Vysokej školy István Széchényi Gyor, a Českej pošty, s. p.

    O dva roky neskôr sa konal ďalší ročník tejto konferencie POSTPOINT´99, ktorý bol opäť vyvrcholením spolupráce a spoločných projektov zúčastnených strán za dvojročné obdobie. Tematický bola konferencia zameraná na sedem základných oblastí:
            •    Nové trendy manažérskeho riadenia,
            •    Informačné a riadiace systémy,
            •    Logistické systémy a tvorba logistických reťazcov,
            •    Marketing v pošte a svetová súťaž,
            •    Riadenie kvality v pošte,
            •    Rozvoj riadenia ľudských zdrojov,
            •    Globalizačné trendy.

Spolupráca sa rozširovala nielen na úrovni už známych a zabehnutých kontaktov, ale zachádzala aj do iných a pre nás zaujímavých regiónov, najmä v podobe Poľskej republiky, kedy tretí ročník Postpointu privítal aj účastníkov z Univerzity Szczecin a Bydgoszcz.

Garanti a organizátori medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT sa nevzdali ani po veľmi úspešnom treťom ročníku a v roku 2001 pripravili jej ďalšie pokračovanie. To sa nieslo v duchu rozširovania medzinárodnej spolupráce, európskej integrácie a hľadania možností pre zvyšovanie kvality v pošte, s cieľom dospieť k poznaniu „ aký je vplyv kvality služieb na rozhodnutie zákazníka podľa požiadaviek modelu EFQM“.

O kvalitný priebeh medzinárodnej konferencie POSTPOINT 2001 sa zaslúžili všetci jej účastníci, ktorí pochádzali zo šiestich krajín, pričom v priebehu troch dní odznelo 33 príspevkov, ktoré ocenili nielen zástupcovia univerzít ako ďalší námet pre svoju pedagogickú a vedeckú prácu, ale i samotní zástupcovia poštových správ a iných organizácií (MDPaT SR, TESTCOM Praha, VÚS Banská Bystrica), ktorým je poštová problematika blízka.

Záujem rozširovať existujúcu spoluprácu na tak vysokej úrovni, akú dosiahol POSTPOINT počas niekoľkých rokov stále narastal. Práve preto sme sa rozhodli pri príležitosti 50. výročia založenia Žilinskej univerzity zorganizovať aj piaty ročník konferencie POSTPOINT 2003, ktorého motto nieslo názov „CUSTOMER SOLUTION a jeho vplyv na rozhodnutie zákazníka“.  Tematicky boli príspevky zamerané na význam orientácie na zákazníka, nevyhnutnosť sústavného zlepšovania kvality služieb ako aj vnútornej a vonkajšej komunikácie. V priebehu troch dní odznelo 34 zaujímavých a tematicky pútavých odborných príspevkov z piatich európskych krajín, ktoré mali prínos pre prax ako aj pre akademickú obec.

V roku 2005 sa garanti a organizátori rozhodli opäť zorganizovať  v poradí už šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT 2005, ktorého hlavným mottom bolo naplnenie myšlienky „THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY“, čo doslovne znamená mysli globálne a konaj lokálne. Tematické zameranie konferencie sa oproti predchádzajúcim ročníkom rozšírilo o oblasť liberalizácie trhu v poštovom sektore. V recenzovanom zborníku vyšlo 46 príspevkov, ktoré svojou kvalitou pomohli naplniť cieľ a motto konferencie. Zo strany poštových správ sa konferencia rozšírila o zástupcov Fínskej pošty, čo prispelo ku skvalitneniu konferencie z hľadiska európskeho priestoru.

Vízia obstáť v silnejúcej konkurencii je čoraz väčšou výzvou pre všetkých účastníkov na trhu nielen s poštovými službami. V roku 2007 sme sa pri príležitosti organizácie konferencie POSTPOINT 2007 pokúsili vytvoriť priestor pre prezentáciu spolupráce troch pôvodných partnerov – pošty, poštovej banky a telekomunikácií. Ústredné motto siedmeho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT 2007 sa nieslo pod názvom „CUSTOMER SATISFACTION“, čo znamená zákaznícku spokojnosť. Cieľom voľby motta bolo definovať otázky, ktoré sa často vyslovujú v súvislosti s expanziou firiem, so získavaním čoraz väčšieho trhu pre podnikanie ale najmä s myšlienkami získavania zákazníka v rámci konkurenčného boja medzi organizáciami. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 7 európskych krajín, či už poštových správ, zástupcov univerzít, bankového a telekomunikačného sektora ako aj Poštového regulačného úradu. V priebehu dvoch dní odznelo 34 odborných prednášok, ktoré svojou kvalitou prispeli k naplneniu motta a cieľa konferencie. Potešujúci je aj fakt, že sa nám zo strany poštových správ konferencia rozšírila o zástupcov s Rakúskej pošty.

Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach akými sú ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie a mnoho ďalších. V rámci organizácie v poradí už 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT 2009, sme si za ústredný motív zvolili motto „GLOBALIZATION – A CHANCE FOR POSTSERVICES!?“ čo doslovne znamená Globalizácia - šanca pre poštové služby.  

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 8 európskych krajín, čo je oproti prvému ročníku nárast o 5 krajín. Aj z tohto hľadiska vyplýva, že sa POSTPOINT ako medzinárodné stretnutie zástupcov poštových podnikov, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít  a spolupracujúcich organizácií neustále rozvíja a skvalitňuje. Na konferencii odznelo počas dvoch dní 30 odborných prednášok a v recenzovanom zborníku bolo uverejnených ďalších 28 článkov, ktoré súviseli s danou problematikou.

Tak ako v uplynulých ročníkoch, aj konferencia POSTPOINT 2011 sa zameriavala na riešenie dôležitých otázok, rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a na hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte, a tým aj celkového poskytovania kvalitných poštových služieb. Príjemnou zmenou 9. ročníka konferencie POSTPOINT 2011 bolo konanie konferencie v Rajeckých Tepliciach - Hoteli Diplomat, čo prispelo k skvalitneniu služieb. Účastníci boli odbremenení od cestovania, keďže v priestoroch konania konferencie bolo zabezpečené taktiež ubytovanie, čo zvýšilo komfort účastníkov.

Cieľ konferencie POSTPOINT 2011 sa podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch konferencie nemenil. Cieľom bolo zorganizovať medzinárodné stretnutie zástupcov poštových podnikov, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít ako i ďalších spolupracujúcich organizácií, ktoré je zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte a na univerzitách a obstátia v medzinárodnej konkurencii.

Motto konferencie sa tak ako každý ročník konferencie menilo a pre POSTPOINT 2011 bolo zvolené výstižné motto súvisiace s liberalizáciou poštového trhu a otvorením trhu s poštovými službami „OPEN MARKET - A CHALLENGE FOR POSTAL SERVICES“.

 

Postpoint 2011

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 7 európskych krajín pôsobiacich v sektoroch pôšt, štátnej správy, službách v oblasti elektronických komunikácií a IKT a v neposlednom rade zástupcovia univerzít. Priamo na konferencii odznelo počas dvoch dní 19 odborných prednášok a v recenzovanom zborníku bolo uverejnených ďalších 28 článkov, ktoré súviseli s tematickým zameraním konferencie. Články sa orientovali najmä na, nové trendy manažérskeho riadenia, marketing v podmienkach pošty, riadenie kvality v pošte ako aj informačným a komunikačným technológiám v poštových službách.

V rozmedzí od 19.9.2013 - 20.9.2013 sa konal jubilejný ročík medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT 2013. Po skúsenostiach s minulým ročníkom konferencie bolo miesto a prostredie ponechané, čo prispelo k stabilnému zázemiu konferencie POSTPOINT. Jedným z najzávažnejších problémov v súčasnosti v SR je pomerne silná bariéra medzi vedou a podnikateľským sektorom. Možnosťou ako tieto bariéry rúcať je aj snaha o rozvoj inovačného potenciálu s podporou tvorby a prezentácie nových poznatkov a ich následný prenos do podnikovej praxe. Cieľom konferencie bolo  vytvoriť fórum pre medzinárodné stretnutie zástupcov poštových podnikov, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít ako i ďalších spolupracjúcich organizácií, ktoré je zamerané na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte a na univerzitách a obstátia v medzinárodnej konkurencii.

Motto konferencie sa tak ako každý ročník konferencie menilo a pre POSTPOINT 2013 bolo zvolené výstižné motto súvisiace s inováciou v oblasti doručovania zásielok a vzdelávania v poštových technológiách a službách „DELIVERING INNOVATION AND TRAINING IN POSTAL TECHNOLOGY AND SERVICES“.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 3 európskych krajín pôsobiacich v sektoroch pôšt, štátnej správy, službách v oblasti elektronických komunikácií, finančného sektora, sektora IKT a v neposlednom rade zástupcovia univerzít. Priamo na konferencii odznelo počas dvoch dní 15 odborných prednášok a v recenzovanom zborníku bolo uverejnených ďalších 29 článkov, ktoré súviseli s tematickým zameraním konferencie. Články sa orientovali najmä na, nové trendy manažérskeho riadenia, marketing v podmienkach pošty, riadenie kvality v pošte ako aj informačným a komunikačným technológiám a vzdelávaniu v poštových technológiách a službách.

 

V dňoch od 19.9.2015 - 20.9.2015 sa konal jedenásty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT 2015.Konferenciu tento rok hostil hotel Holiday Inn. Cieľom konferencie bolo  vytvoriť fórum pre medzinárodné stretnutie stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít. Konferencia bola zameraná na rozšírenie medzinárodnej spolupráce, európsku integráciu a hľadanie spoločných ciest zvyšovania kvality riadenia v pošte a logistike

Motto konferencie sa ako každý rok menilo a pre tento ročník bolo zvolené motto „PERSPECTIVES AND INNOVATION FOR THE POSTAL, EXPRESS AND COURIER INDUSTRIES“. Cieľom voľby motta bolo definovať otázky, ktoré sa často vyslovujú v súvislosti so zvyšovaním kvality produktov, zosilnením vplyvu IKT na rozsah používaných služieb, penetráciou služieb poskytovaných poštovým operátorom na iné trhy, expanziou firiem a produktov, so snahou získať čoraz väčší podiel na trhu pre podnikanie v oblasti e-commerce ale najmä s myšlienkami získavania zákazníka v rámci konkurenčného boja medzi organizáciami. 

 Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 5 európskych krajín pôsobiacich v sektoroch pôšt, štátnej správy, službách v oblasti elektronických komunikácií, finančného sektora, sektora IKT a v neposlednom rade zástupcovia univerzít. Priamo na konferencii odznelo počas dvoch dní 15 odborných prednášok a v recenzovanom zborníku bolo uverejnených ďalších 25 článkov. Príspevky sa orientovali najmä na nové trendy manažérskeho riadenia, marketing v podmienkach pošty, riadenie kvality v pošte ako aj informačným a komunikačným technológiám a vzdelávaniu v poštových technológiách a

službách. V tomto ročníku sme prvýkrát uskutočnili panelovú diskusiu za účasti podpredných manažérov e-komunikácií a poštových služieb.

 

POSTPOINT 2017

„STRATEGY, BUSINESS AND INNOVATION“

 

Hlavným cieľom 12. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Postpoint bolo naplnenie ústredného motívu konferencie, ktorým tento rok sú: Strategy, Business and Innovation“.  Cieľom motta bolo definovať otázky, ktoré sa často vyslovujú v súvislosti so zvyšovaním kvality produktov, zosilnením vplyvu IKT na rozsah používaných služieb, penetráciou služieb poskytovaných poštovým operátorom na iné trhy, expanziou firiem a produktov, so snahou získať čoraz väčší podiel na trhu pre podnikanie v oblasti e-commerce ale najmä s myšlienkami získavania zákazníka v rámci konkurenčného boja medzi organizáciami. Otvorený trh prináša príležitosti pre všetkých zúčastnených, a teda i pre poštové a logistické podniky ako i organizácie podnikajúce na trhu s poštovými službnami.

 Faktografické údaje, ktoré sa týkali 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Postpoint2017. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 3 európskych krajín. Vypočuli sme si prednášky, zúčastnili sme sa panelovej diskusie a v zborníku sme si prečítali články, ktoré súvisia so spomínanou problematikou. S prednáškami v priebehu 2 dní postupne vystúpili účastníci zo Slovenska, Českej republiky a Srbska. Bolo nám cťou privítať  na panelovej diskusii dvoch generálnych riaditeľov (SP, ČP) a jedného zástupcu telekomunikačného operátora – ST, za účasti zástupcu Pricewaterhouse Coopers (PwC - audit and assurance, tax and consulting services).

Za poštové podniky potvrdili účasť zástupcovia poštových podnikov:   Slovenská pošta, a.s.   Česká pošta, š.p.,  Zástupcovia univerzít:   Univerzita Pardubice,  Žilinská univerzita v Žiline,  Technická univerzita Košice,  University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Ministerstvo a regulátori:   MDV a RR SR – Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR,  ÚREKaPS – Úrad pre reguláciu EK a PS. Za služby v oblasti elektronických komunikácií a IKT:   Slovak Telecom, a.s.,  MAURIT, s.r.o. Finančné služby a audítorské a poradenské firmy:   PwC, s.r.o.,  KPMG Slovensko, s.r.o.

 Prihlásení účastníci zamerali svoje vystúpenia na nasledovné tematické okruhy: Nové trendy manažérskeho riadenia, Informačné a komunikačné technológie v poštových službách, Logistické systémy a tvorba logistických reťazcov, Marketing a manažment v podmienkach pošty, Riadenie kvality v pošte, Globalizácia a liberalizácia trhu s poštovými službami a Riadenie vzťahu so zákazníkmi.