Panelová diskusia

Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko

Viac informácií

Cena

150 EUR (vrátane 20 % DPH). Vložné pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie, technickou podporou, vyhotovením zborníka. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 29. 09. 2017 prevodným príkazom nasledovne:

VS:               1011402310   

KS:               0308

IČO:             00397563

IČ DPH:         SK 2020677824

Účel platby:    POSTPOINT2017, priezvisko účastníka

Bankové spojenie platba SEPA - v rámci EU:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu (IBAN):  SK8181800000007000269888

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Bankové spojenie pre účastníkov zo zahraničia (mimo EU):

Sprostredkujúca banka: Všeobecná úverová banka, a. s.

                       Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

SWIFT:          SUBASKBX

IBAN:            SK8181800000007000269888