Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Cena

Cena 180 EUR (150 EUR + 20 % DPH). Vložné pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie, technickou podporou, vyhotovením zborníka.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 29. 09. 2019 prevodným príkazom nasledovne:

Pokyny pre úhradu vložného:

Názov:

Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS

Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina

 

Platba SEPA:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK8181800000007000269888

BIC/SWIFT: SPSRSKBA

VS: 21102019

KS: 0308

IČO: 00397563

IČ DPH: SK 2020677824

Účel platby:  Meno, priezvisko účastníka

K platbe je potrebné uviesť:

fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH.