Panelová diskusia

Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko

Viac informáciíPo prihlásení sa do systému Vás prosíme o potvrdenie účasti na konferencii v sekcii osobná zóna - prihlásenie na konferenciu. Ihneď sa uvidíte v zozname účastníkov.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KATEDRA SPOJOV

v spoluprácii

so

SLOVENSKOU POŠTOU, a.s.


Vás pozývajú na

XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

Postpoint 2017

Konferencia sa koná pod záštitou rektorky ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. 

 

medzinárodné stretnutie zástupcov poštových operátorov,
pedagogických
a vedeckých pracovníkov univerzít

„STRATEGY, BUSINESS AND INNOVATION“ŽILINA - Holiday Inn 23. – 24. 10. 2017